سبد خرید شما خالی است.

فیلترهای کاربردی خاص

فیلتر باکس سنگین خرید

 (qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>=2*((qo1)*(po1)+(qo2)*(po2)+(qo3)*(po3)) && (pl)>=(py) && (pl)!=(tmax) && (tno)>30 && (ct).Buy_CountI  >= ((ct).Sell_CountI)
 

فیلتر سهام صعودی که چند روز اصلاح کردن و دوباره قصد صعود دارن... حجم بالایی خوردن نسبت به چند روز گذشته

true==function()
 
{
 
var MaxPriceOfMonth=function()
 
{var maximum=[ih][0].PriceMax;  var n;
 
for(n=1; n<29; n++)if(maximum<[ih][n].PriceMax) maximum=[ih][n].PriceMax; return maximum;
 
};
 
var IncrementalVolume=function()
 
{ var V3D=[ih][1].QTotTran5J; var n;
 
for(n=1; n<4; n++) V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2; if ([ih][0].QTotTran5J>=3*V3D)
 
{return 1;
 
}
 
};
 
if(IncrementalVolume()==1 && (tvol)>= (bvol) && ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)>=6 && ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)<=12 && (py)<=[ih][1].PriceYesterday)
 
{
 
return true;
 
}
 
else
 
{
 
return false;
 
}
 
}()
 

فیلتر کف ماهیانه

true==function()
 
{
 
//Calculate the Min Price of Month
 
var MinPriceOfMonth=function()
 
{
 
var minimum=[ih][0].PriceMin;
 
var n;
 
for(n=1; n<29; n++)
 
if(minimum>[ih][n].PriceMin)
 
   minimum=[ih][n].PriceMin;
 
(cfield0)= minimum;
 
(cfield1)=(pc)-minimum;
 
(cfield2)= Math.round(((pc)-minimum)/(pc)*100*100)/100;
 
return minimum;
 
};
 
if((cfield2)<3 && MinPriceOfMonth() !=0)
 
{
 
return true;
 
}
 
else
 
{
 
return false;
 
}
 
}()
 

فیلتر نسبت حجمی در دیده بان بازار

true==function()
 
{
 
var PeriodicVolume=function(period)
 
{
 
var Vol=[ih][0].QTotTran5J;
 
var n;
 
for(n=1; n<period; n++)
 
   Vol=(Vol+[ih][n].QTotTran5J)/2;
 
return Vol;
 
};
 
(cfield0)=Math.round(PeriodicVolume(3));
 
(cfield1)=Math.round(PeriodicVolume(14));
 
(cfield2)=Math.round(PeriodicVolume(3)/PeriodicVolume(14));
 
if(PeriodicVolume(3) >=20*PeriodicVolume(14))
 
{
 
return true;
 
}
 
else
 
{
 
return false;
 
}
 
}()
 

فیلتر شناسایی جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی

true==function()
 
{
 
if((tvol)>(bvol) && (pmin)== (tmin) && ((pl)-(pc))/(pl)*100>1.5 && (ct).Sell_CountI >= (ct).Buy_CountI && (tno)>5 && (tno)>20)
 
{
 
return true;
 
}
 
else
 
{
 
return false;
 
}
 
}()
 

فیلتر تعداد خریداران کمتر از 4 برابر تعداد فروشندگان

(ct).Buy_CountI  >= 4*((ct).Sell_CountI)
 

فیلتر خرید حقوقی بیش از 60 درصد حجم معامله

(ct).Buy_N_Volume >= (tvol) * 0.6

فیلتر سهام صعودی

(pc)>=(py) && (bvol)<200000 && (plp) >= 1.5
 

آخرین قیمت معامله بالاترین قیمت روز

شاید دوست داشته باشید بدونید چه سهم‌هایی آخرین قیمت معامله اونها بالاترین قیمت روزشون هست. یعنی دارن به سمت مثبت کامل حرکت می‌کنند و البته صف خرید هم نیستن:
 (pl)==(pmax) && (pl)!=(tmax)

صف خریدهایی که بیش از حجم مبنا صف هستند

(pd1) == (tmax) && (qd1)>(bvol)

فیلتر صف خرید

(pd1) == (tmax) && (qd1)!=0

سهامی که با اختلاف مثبت از پایانی دارن معامله میشن

(plp)-(pcp)>2 && (tno)>10 && (tvol)> (bvol)

نوسان بیش از 5 درصد در روز

می توانید عدد 5 را به کمتر و بدلخواه تغییر دهید
((pmax)-(pmin))/(pmin) >= 0.05

صف خرید بیش از 3 برابر حجم مبنا

(pd1) == (tmax) && (qd1)>=3*(bvol)

فیلتر نمادهای با قیمت پایانی امروز بیشتر از دیروز و سفارش های خرید بیش از 3 برابر سفارش های فروش و حجم معاملات بیش از 2 برابر حجم مبنا

(pc)>(py) && (tvol)>=2*(bvol) && ((qd1)+(qd2)+(qd3))>(3*((qo1)+(qo2)+(qo3)))
 

فیلتر نمایش نمادهایی که قیمت پایانی امروزشان کمتر از قیمت دیروز هست

(pc)<(py)

نمادهایی که قیمت آخرین معامله آن ها کمترین قیمت روز می باشد

(pmin)==(pl)
 

نمادهایی که سفارش های خرید در آنها بیش از 50 برابر سفارش های فروش می باشد

((qd1)+(qd2)+(qd3))>(50*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

نمادهایی که صف خریدشان 5 برابر حجم مبنا می باشد

(pd1)==(tmax) && (qd1)>=5*(bvol)
 

فلزات اساسی خودرو استخراج کانه های فلزی فراورده های نفتی (پالایشگاه ها)

((cs) >=13 && (cs)<14) || ((cs) >=23 && (cs)<24) || ((cs) >=34 && (cs)<35) || ((cs) >=27 && (cs)<28)

سهام صعودی کوچک با افزایش حجم در چند روز اخیر و استوک کف

true==function()
 
{
 
//Calculate the Min Price of Month
 
var MinPriceOfMonth=function()
 
{
 
var minimum=[ih][0].PriceMin;
 
var n;
 
for(n=1; n<29; n++)
 
if(minimum>[ih][n].PriceMin)
 
   minimum=[ih][n].PriceMin;
 
return minimum;
 
};
 
// Calculation Volume of 3 days
 
var VolumeOf3Days=function()
 
{
 
var V3D=[ih][0].QTotTran5J;
 
var n;
 
for(n=1; n<2; n++)
 
   V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
 
return V3D;
 
};
 
// Calculation Volume of 14 days
 
var VolumeOf14Days=function()
 
{
 
var V14D=[ih][0].QTotTran5J;
 
var n;
 
for(n=1; n<13; n++)
 
   V3D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
 
return V14D;
 
};
 
//Calculation Stochastic
 
var Stochastic=function()
 
{
 
var HighestHigh=0;
 
var LowestLow=0;
 
var x;
 
var Stoch=0;
 
for (x = 0; x <14; x++)
 
{
 
    if ([ih][x].PriceMax > HighestHigh)
 
        {
 
            HighestHigh=[ih][x].PriceMax;
 
        }
 
    if ([ih][x].PriceMin > LowestLow)
 
       {
 
            LowesLow=[ih][x].PriceMin;
 
       }
 
}
 
Stoch = 100*((pc)-LowesLow)/(HighestHigh-LowesLow);
 
return Stoch;
 
};
 
if(
 
// صعودی بودن
 
(((pl)-MinPriceOfMonth())/MinPriceOfMonth()*100)<4
 
// افزایش حجم
 
&& VolumeOf3Days() >= VolumeOf14Days()
 
// استوک پایین
 
&& Stochastic()<=20
 
// تعداد معاملات
 
&& (tno)>20
 
// حجم مبنا
 
&& (bvol)<=100000)
 
{
 
return true;
 
}
 
else
 
{
 
return false;
 
}
 
}()
 

فیلتر نمادهای دارای نوسان بیش از ۷ درصد در امروز

((pmax)-(pmin))/(pmin)>=0.07
 

فیلتر پیش بینی بازار فردا

(tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)<=7000000&&(plp)>=(pcp)+1.5&&(eps)>0
 

فیلتر ورود نقدینگی حقیقی ها

(ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI
 

فیلتر محاسبه آر اس آی و نسبت میانگین حجمی

true==function()
 
{
 
var VolumeOf3Days=function()
 
{
 
var V3D=[ih][0].QTotTran5J;
 
var n;
 
for(n=1; n<2; n++)
 
   V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
 
return V3D;
 
};
 
var VolumeOf14Days=function()
 
{
 
var V14D=[ih][0].QTotTran5J;
 
var n;
 
for(n=1; n<13; n++)
 
   V14D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
 
return V14D;
 
};
 
(cfield1)=Math.round(VolumeOf3Days()/VolumeOf14Days()*100)/100;
 
return true;
 
}()
 
true==function()
 
{
 
 var CalculateRSI =function(period){
 
 var len=20;
 
 for (var i = 0; i < len ; i++) {
 
 var rec=[ih][len-1-i];
 
 var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday;
 
 if (change> 0) {
 
 rec.gain=change;
 
 rec.loss=0;
 
 }
 
 else
 
 {
 
 rec.gain=0;
 
 rec.loss=-change;
 
 }
 
 }
 
 var gainSum=0;
 
 var lossSum=0;
 
 for (var i = 0; i < period; i++) {
 
 var rec=[ih][len-1-i];
 
 gainSum += rec.gain;
 
 lossSum += rec.loss;
 
 }
 
 var averageGain=gainSum /period;
 
 var averageLoss=lossSum / period;
 
 // Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values
 
 for (var i = period + 1; i < len; i++) {
 
 var rec=[ih][len-1-i];
 
 averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;
 
 averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;
 
 rec.averageGain=averageGain;
 
 rec.averageLoss=averageLoss;
 
 }
 
 // Calculate RSI
 
 var RS = 0; // Relative strength
 
 var RSIndex = 0; // Relative strength index
 
 for (var i = period + 1; i < len; i++) {
 
 var rec=[ih][len-1-i];
 
 RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss;
 
 RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS);
 
 rec.rsi=RSIndex;
 
 }
 
 };
 
 if(typeof [ih][0].rsi=="undefined")
 
 CalculateRSI(14);
 
(cfield0)=Math.round([ih][0].rsi);
 
 return true;
 
}()
 

فیلتر خروج نقدینگی حقیقی ها

(ct).Buy_I_Volume*2/(ct).Buy_CountI < (ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI
 

فیلتر بورسی نمادهایی که در آنها ارزش ریالی خریدار دو برابر فروشنده است.

(pd1)*(qd1)+(pd2)*(qd2)+(pd3)*(qd3) >2*( (po1)*(qo1)+(po2)*(qo2)+(po3)*(qo3))

فیلتر نوسان گیری

این فیلتر بورسی نمادهایی را که در پنج روز اخیر معاملاتی در دامنه منفی معامله شده اند را نشان میدهد .این فیلتر بیشتر برای نوسان گیری کاربرد دارد.

[ih][5].PClosing > [ih][4].PClosing && [ih][4].PClosing > [ih][3].PClosing && [ih][3].PClosing > [ih][2].PClosing && [ih][2].PClosing > [ih][1].PClosing && [ih][1].PClosing > [ih][0].PClosing

فیلتر حجم های مشکوک بورس

(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]

فیلتر کف قیمتی سه ماهه به همراه تزریق نقدینگی

(Math.min( [ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin , [ih][4].PriceMin , [ih][5].PriceMin , [ih][6].PriceMin , [ih][7].PriceMin , [ih]
 
[8].PriceMin , [ih][9].PriceMin , [ih][10].PriceMin , [ih][11].PriceMin , [ih][12].PriceMin , [ih][13].PriceMin , [ih][14].PriceMin , [ih]
 
[15].PriceMin , [ih][16].PriceMin , [ih][17].PriceMin , [ih][18].PriceMin , [ih][19].PriceMin , [ih][20].PriceMin , [ih][21].PriceMin , [ih]
 
[22].PriceMin , [ih][23].PriceMin , [ih][24].PriceMin , [ih][25].PriceMin , [ih][26].PriceMin , [ih][27].PriceMin , [ih][28].PriceMin , [ih]
 
[29].PriceMin , [ih][30].PriceMin , [ih][31].PriceMin , [ih][32].PriceMin , [ih][33].PriceMin , [ih][34].PriceMin , [ih][35].PriceMin , [ih]
 
[36].PriceMin , [ih][37].PriceMin , [ih][38].PriceMin , [ih][39].PriceMin , [ih][40].PriceMin , [ih][41].PriceMin , [ih][42].PriceMin , [ih]
 
[43].PriceMin , [ih][44].PriceMin , [ih][45].PriceMin , [ih][46].PriceMin , [ih][47].PriceMin , [ih][48].PriceMin , [ih][49].PriceMin , [ih]
 
[50].PriceMin , [ih][51].PriceMin , [ih][52].PriceMin , [ih][53].PriceMin , [ih][54].PriceMin , [ih][55].PriceMin , [ih][56].PriceMin , [ih]
 
[57].PriceMin , [ih][58].PriceMin , [ih][59].PriceMin ))> ( ( Math.min( (pmin) , [ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin )) ) &&
 
(tvol) >= (bvol) &&
(tvol) >200000
 

فیلتر نمادهایی که در روند صعودی قرار دارند

(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)

فیلتر سهام منفی یا صف فروش

 این فیلتر عموما سهام منفی یا صف فروش را نمایش میدهد هر چند گاها نمادهای مثبت نیز در این فیلتر به چشم میخورند بنابراین این فیلتر به نوعی سیگنال فروش است و هر گاه تصمیم به ورود به یک موقعیت معاملاتی داشتید میتوانید با این فیلتر چک نهایی خود را برای ورود اطمینان بخش انجام دهید هر گاه نماد مد نظر در این فیلتر نمایش داده شود نشان دهنده قریب الوقوع بودن اصلاح است بنابراین باید تا حذف نماد از این فیلتر دست نگه دارید.

(qd1)+(qd2)+(qd3)<((qo1)+(qo2)+(qo3))/10

فیلتر پیش بینی بازار

فیلتر پیش بینی بازار به اسامی مختلفی معروف است این فیلتر به شما کمک میکند تا بتوانید با احتمال خوبی نمادی را که احتمالا فردا مثبت یا صف خرید خواهد بود را جداسازی کنید باید دقت کنید که فیلتر پیش بینی بازار در ساعات انتهایی بازار کارکرد به مراتب قابل اطمینان تری خواهد داشت و به شما پیشنهاد میکنم از فیلتر پیش بینی بازار بعد از ساعت 11 صبح استفاده کنید.

اخطار :فیلترها هرگز نمیتوانند مبنای تصمیم گیری شما در خرید سهام باشند بلکه صرفا ابزاری برای اطمینان بیشتر در ترید میباشند و مبایست در کنار سایر روش های تحلیلی مورد استفاده قرار گیرند.

دستور زیر فیلتر پیش بینی بازار است که میتوانید در سایت دیده بان از آن استفاده کنید.

(tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)<=7000000&&(plp)>=(pcp)+1.5&&(eps)>0
 

فیلتر نمایش نمادهای دارای افت بیشتراز 20درصد از قیمت حداکثرشان

[ih][20].PriceMax-(pl))/[ih][20].PriceMax>.20)]

فیلتر افزایش چشم گیر حجم معاملات

فیلتر افزایش چشم گیر حجم معاملات

تریدرهای حرفه ای برای حجم معاملات نماد اهمیت ویژه ای قائل هستند اغلب حجم های بالای معاملاتی نمایش دهنده رشد قیمتی سهم هستند البته افزایش حجم معاملات را نباید با خروج نقدینگی اشتباه گرفت.

اخطار : فیلترها هرگز نمیتوانند مبنای تصمیم گیری شما در خرید سهام باشند بلکه صرفا ابزاری برای اطمینان بیشتر در ترید میباشند و مبایست در کنار سایر روش های تحلیلی مورد استفاده قرار گیرند.

دستور زیر فیلتر حجم های مشکوک بازار بورس است که میتوانید در سایت دیده بان از آن استفاده نمایید :

(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]

فیلتر نمادهایی که صف خرید میباشند

فیلتر نمادهایی که صف خرید میباشند
حتما شما هم گاها برای یک ترید بهترمایل هستید ببینید در یک زمان خاص چه نمادهایی در بازار بورس ایران صف خرید میباشند. با استفاده از فیلتر زیر در دیده بان بازار میتوانید تمام صف های خرید نمادهای بورسی ایران را فیلتر کنید و همه را با هم ببینید توصیه ما به شما این است که هرگز در هیچ صف خریدی وارد نشوید بلکه در روزهای منفی سهام مد نظر خود را شکار کنید .
 
true==function()
{
if((qd1)>0&&(pd1)==(tmax))
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()
 

فیلتر کف قیمتی سه ماهه بهمراه تزریق نقدینگی

فیلتر کف قیمتی سه ماهه بهمراه تزریق نقدینگی

حتما شما هم گاها برای یک ترید بهترمایل هستید نمادهایی که در سه ماه اخیر افت قیمتی بالایی داشته اند را براحتی بیابید فیلتر زیر نمادهایی را در دیده بان بازار به شما نمایش میدهد  که در  کف قیمتی سه ماهه اخیر خود بوده اند و  و البته شاهد تزریق نقدینگی جدید نیز به آنها هستیم .با توجه به اینکه در ساخت این فیلتر شروط سخت گیرانه ای بکار گرفته ایم بنابراین کاملا طبیعی است که فیلتر در روزهایی نتواند خروجی داشته باشد متن زیر را در دیده بان بازار کپی کنید.

نکته:چنانچه در ثبت فیلتر اخطار Cannot read property  ‘PriceMin’  of undefined را مشاهده کردید اهمیت ندهید و فیلتر را ثبت کنید..فیلتر تست شده است.

(Math.min( [ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin , [ih][4].PriceMin , [ih][5].PriceMin , [ih][6].PriceMin , [ih][7].PriceMin , [ih][8].PriceMin , [ih][9].PriceMin , [ih][10].PriceMin , [ih][11].PriceMin , [ih][12].PriceMin , [ih][13].PriceMin , [ih][14].PriceMin , [ih][15].PriceMin , [ih][16].PriceMin , [ih][17].PriceMin , [ih][18].PriceMin , [ih][19].PriceMin , [ih][20].PriceMin , [ih][21].PriceMin , [ih][22].PriceMin , [ih][23].PriceMin , [ih][24].PriceMin , [ih][25].PriceMin , [ih][26].PriceMin , [ih][27].PriceMin , [ih][28].PriceMin , [ih][29].PriceMin , [ih][30].PriceMin , [ih][31].PriceMin , [ih][32].PriceMin , [ih][33].PriceMin , [ih][34].PriceMin , [ih][35].PriceMin , [ih][36].PriceMin , [ih][37].PriceMin , [ih][38].PriceMin , [ih][39].PriceMin , [ih][40].PriceMin , [ih][41].PriceMin , [ih][42].PriceMin , [ih][43].PriceMin , [ih][44].PriceMin , [ih][45].PriceMin , [ih][46].PriceMin , [ih][47].PriceMin , [ih][48].PriceMin , [ih][49].PriceMin , [ih][50].PriceMin , [ih][51].PriceMin , [ih][52].PriceMin , [ih][53].PriceMin , [ih][54].PriceMin , [ih][55].PriceMin , [ih][56].PriceMin , [ih][57].PriceMin , [ih][58].PriceMin , [ih][59].PriceMin ))> ( ( Math.min( (pmin) , [ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin )) ) &&
(tvol) >= (bvol) &&
(tvol) >200000

فیلتر سهامی که در 5روز اخیر افت مرتب داشته اند

فیلتر سهامی که در 5روز اخیر افت مرتب داشته اند

در این پست با یکی از فیلترهای کاربردی بورس آشنا میشویم .این فیلتربورسی نمادهایی را که در پنج روز اخیر معاملاتی در دامنه منفی معامله شده اند را نشان میدهد .این فیلتر بیشتر برای نوسان گیری کاربرد دارد.

[ih][5].PClosing > [ih][4].PClosing && [ih][4].PClosing > [ih][3].PClosing && [ih][3].PClosing > [ih][2].PClosing && [ih][2].PClosing > [ih][1].PClosing && [ih][1].PClosing > [ih][0].PClosing

فیلتر نمادهای در آستانه صف خرید

در این پست با فیلتر بورسی ,نمادهای در آستانه صف خرید آشنا میشویم.این فیلتر نمادهایی را به شما نمایش میدهد که در آستانه صف خرید هستند .به شما توصیه میکنیم در صف خرید هیچ نمادی نروید اما چنانچه مایل به اینکار باشید این فیلتر به شما در انتخابتان کمک خواهد کرد.دستور زیر را کپی کنید و در دیده بان بازار قرار دهید.
 
(pd1) == (tmax) && (qd1)>=0.2*(bvol) && (qd1)<=(bvol)
 

فیلتر نمایش سهام های دارای افت قیمتی بالای 20 درصد در یک ماه

فیلتر نمایش سهام های دارای افت قیمتی بالای 20 درصد در یک ماه

ر این پست با فیلتر کاربردی بورسی  نمادهایی که افت 20 درصد یا بیشتر در ظرف یک ماه گذشته را تجربه کرده اند آشنا میشویم .این فیلتر نمادهایی را نشان میدهد که افتی برابر یا بیشتر از  20 درصد در ظرف یک ماه گذشته داشته اند .

 

([ih][20].PriceMax-(pl))/[ih][20].PriceMax>.20 

فیلتر بورسی نمادهایی که در آنها ارزش ریالی خریدار دو برابر فروشنده است.

فیلتر بورسی نمادهایی که در آنها ارزش ریالی خریدار دو برابر فروشنده است.

ین فیلتر نمادهایی را نشان میدهد که در آنها ارزش ریالی خریدار به فروشنده بالاتر است و به عبارتی نماد در حال حمایت بوده یا شاهد تزریق نقدینگی است.مجددا در اینجا تاکید میگردد که فیلترها تنها و فقط تنها یک ابزار از میان انبوه ابزارهای لازم برای اتخاذ یک تصمیم در خصوص انتخاب یک موقعیت معاملاتی است و هرگز و هرگز نباید صرفا بر اساس فیلترها ترید خود را انجام دهید.

اخطار : فیلترها هرگز نمیتوانند مبنای تصمیم گیری شما در خرید سهام باشند بلکه صرفا ابزاری برای اطمینان بیشتر در ترید میباشند و مبایست در کنار سایر روش های تحلیلی مورد استفاده قرار گیرند.

دستور زیر را کپی کنید و در دیده بان بازار قرار دهید.

(pd1)*(qd1)+(pd2)*(qd2)+(pd3)*(qd3) >2*( (po1)*(qo1)+(po2)*(qo2)+(po3)*(qo3))

فیلتر بورسی فشار فروش(سیگنال فروش)

فیلتر بورسی فشار فروش(سیگنال فروش)

این فیلتر نمادهایی را نشان میدهد که با فشار فروش اعم از حقیقی و حقوقی مواجه هستند  بنابراین این فیلتر عموما سهام منفی یا صف فروش را نمایش میدهد هر چند گاها نمادهای مثبت نیز در این فیلتر به چشم میخورند بنابراین این فیلتر به نوعی سیگنال فروش است و هر گاه تصمیم به ورود به یک موقعیت معاملاتی داشتید میتوانید با این فیلتر چک نهایی خود را برای ورود اطمینان بخش انجام دهید هر گاه نماد مد نظر در این فیلتر نمایش داده شود نشان دهنده قریب الوقوع بودن اصلاح است بنابراین باید تا حذف نماد از این فیلتر دست نگه دارید.مجددا در اینجا تاکید میگردد که فیلترها تنها و فقط تنها یک ابزار از میان انبوه ابزارهای لازم برای اتخاذ یک تصمیم در خصوص انتخاب یک موقعیت معاملاتی است و هرگز و هرگز نباید صرفا بر اساس فیلترها ترید خود را انجام دهید.

اخطار : فیلترها هرگز نمیتوانند مبنای تصمیم گیری شما در خرید سهام باشند بلکه صرفا ابزاری برای اطمینان بیشتر در ترید میباشند و مبایست در کنار سایر روش های تحلیلی مورد استفاده قرار گیرند.

(qd1)+(qd2)+(qd3)<((qo1)+(qo2)+(qo3))/10

فیلتر کاربردی رشد قیمتی نماد

فیلتر کاربردی رشد قیمتی نماد

ابتدا باید توضیح داد که نام یک فیلتر میتوانند بشدت گمراه کننده باشد بعنوان مثال آنچه که بعنوان فیلتر پیش بینی بازار از آن نام برده میشود در واقع از اختلاف قیمت پایانی و قیمت تابلو استخراج شده است و این فیلتر هنگامی فعال میشود که  اختلاف قیمتی تابلو و قیمت پایانی بطور فزاینده افزایش یابد.این همان چیزی است که اهالی بازار سرمایه از آن بعنوان رنج مثبت و منفی نام میبرند.کافی است که شما در یکی از این اختلاف قیمتی های معکوس وارد شوید تا به زیان برسید.بنابراین مهم نیست که نام فیلتر چه باشد ,آنچه که مهم است این است که شما باید بدانید یک فیلتر چه عملکردی دارد و چگونه میتواند در تکمیل استراتژی معاملاتی شما ,یاری بخش باشد.

مجددا در اینجا تاکید میگردد که فیلترها تنها و فقط تنها یک ابزار از میان انبوه ابزارهای لازم برای اتخاذ یک تصمیم در خصوص انتخاب یک موقعیت معاملاتی است و هرگز و هرگز نباید صرفا بر اساس فیلترها ترید خود را انجام دهید.

 

(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)

فیلتر نمادهایی که احتمال نوسان دارند برای زیر نظر گرفتن

(bvol)<=5000000&&(eps)>0&&(pf)>(py)&&(qd1)+(qd2)+(qd3)>=((qo1)+(qo2)+(qo3))*2&&(pc)>=(py)*1.01&&(pmax)>(py)*1.02&&(pl)<=(py)*.98

فیلتر Wiliams R 14

true == function ()                                                                                       
{                                                                                                     
     var max = [ih][0].PriceMax; 
     var min = [ih][0].PriceMin; 
    
     for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)                                                            
          {  if (max < [ih][ipos].PriceMax)

             max = [ih][ipos].PriceMax; }

 
     for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)                                                           
          {  if (min > [ih][ipos].PriceMin)

              min = [ih][ipos].PriceMin; }

   
   R = (max - (pc)) /(max - min) * -100
 
   (cfield2)= AdvRoundColor(R,1)                     
 
    return true; 
    }
()

  // * مقادیر R% در فیلد c2 نمایش داده میشود

فیلتر اندیکاتور CCI 14

 

 

true==function(){

 

var i,j,tp,smtp,nd,smnd,cci

 

var stp=0

 

var snd=0

 

for(i=0;i<14;i++)

 

{ j= 13 - i

 

tp=([ih][j].PriceMax + [ih][j].PClosing + [ih][j].PriceMin) / 3

 

stp=stp+ tp

 

smtp=stp/(i+1)

 

nd=Math.abs(smtp - tp)

 

snd=snd+ nd

 

smnd=snd / (i+1)

 

cci= ((tp-smtp) /smnd) /0.015

 

}

 

(cfield0)=AdvRoundColor(cci,1)

 

return (1)

 

}()

 

حجم معاملات در سه روز اخیر بزرگتراز 20میلیون

 

 

true==function()
{
var i;
var a=0;
for(i=0;i<=2;i++)
{
a=a+[ih][i].QTotTran5J;
}
if(a>20000000)
{
return true;
}
else
{

return false;
}
}()

 

فیلتر قدرت خریدار دو برابرفروشنده

 

 

(pd1)*(qd1)+(pd2)*(qd2)+(pd3)*(qd3) >2*(

(po1)*(qo1)+(po2)*(qo2)+(po3)*(qo3))

 

سهم هایی که در موقعیت مناسب برای خرید در قیمت های منفی با تاکید بر با زگشت روندشان به ترند صعودی

((pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) && (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) &&

(plp)<=1 && (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)) || ((pf)<(py) &&

(plp)<1 && (tno)>10 && (pl)>(py)) || ((pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 &&

(pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)) || ((pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 &&

(pl)!=(tmax)) || ((pf)<1.01*(pmin) && (plp)<=1 && (tno)>10 &&

(pl)>1.02*(pmin) )

فرمول برای سهامی که تقاضایی بالایی در کف قیمتی هستند

(qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>500000000 && (pl)!=(tmin) &&

(tno)>10 && (plp)<2 &&

(qo1)*(po1)+(qo2)*(po2)+(qo3)*(po3)<100000000

Wiliams R 14 فیلتر

true == function ()
{
var max = [ih][0].PriceMax;
var min = [ih][0].PriceMin;

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)
{ if (max < [ih][ipos].PriceMax)

max = [ih][ipos].PriceMax; }

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)
{ if (min > [ih][ipos].PriceMin)

min = [ih][ipos].PriceMin; }

R = (max - (pc)) /(max - min) * -100

(cfield2)= AdvRoundColor(R,1)

return true;
}
()

// * مقادیر R% در فیلد c2 نمایش داده میشود

فیلتر Stoch Astic 14

true == function ()
{
var max = [ih][0].PriceMax;
var min = [ih][0].PriceMin;

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)
{ if (max < [ih][ipos].PriceMax) max = [ih][ipos].PriceMax; }

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)
{ if (min > [ih][ipos].PriceMin) min = [ih][ipos].PriceMin; }

K = ((((pc)-min) / (max - min)) * 100);

D=(K +((([ih][0].PClosing-min)/(max - min))*100)+((([ih][1].PClosing-min)/(max-min))*100))/3

(cfield1)= AdvRoundColor(K,1)

(cfield2)= AdvRoundColor(D,2)

return true;
}
()

// * در فیلد c1 مقادیر K% و در فیلد c2 مقادیر D% نمایش داده میشود

فیلتر CCI 14

true==function(){
var i,j,tp,smtp,nd,smnd,cci
var stp=0
var snd=0
for(i=0;i<14;i++)
{
j= 13 - i
tp=([ih][j].PriceMax + [ih][j].PClosing + [ih][j].PriceMin) / 3
stp=stp+ tp
smtp=stp/(i+1)
nd=Math.abs(smtp - tp)
snd=snd+ nd
smnd=snd / (i+1)
cci= ((tp-smtp) /smnd) /0.015
}
(cfield0)=AdvRoundColor(cci,1)
return (1)
}()

// * مقادیر در فیلد c0 نمایش داده میشود

فیلتر ترکیبی سه اندیکاتور stochastic , wiliamse , cci

 

میتوانید مقادیر دوره ها یعنی 14 (موجود در متن کد ها) را به اعداد دیگر مثلا 21 تغییر دهید

میتوانید بجای CCI فیلتر RSI را درج نمایید که در اینصورت در فیلد c0 مقادیر RSI نمایش داده میشوند

بعلت تداخل کد از RSI و CCI بطور همزمان استفاده نگردد

true==function(){
var i,j,tp,smtp,nd,smnd,cci
var stp=0
var snd=0
for(i=0;i<14;i++)
{
j= 13 - i
tp=([ih][j].PriceMax + [ih][j].PClosing + [ih][j].PriceMin) / 3
stp=stp+ tp
smtp=stp/(i+1)
nd=Math.abs(smtp - tp)
snd=snd+ nd
smnd=snd / (i+1)
cci= ((tp-smtp) /smnd) /0.015
}
(cfield0)=AdvRoundColor(cci,1)
return (1)
}()

true == function ()
{
var max = [ih][0].PriceMax;
var min = [ih][0].PriceMin;

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)
{ if (max < [ih][ipos].PriceMax) max = [ih][ipos].PriceMax; }

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)
{ if (min > [ih][ipos].PriceMin) min = [ih][ipos].PriceMin; }

R = (max - (pc)) /(max - min) * -100

(cfield1)= AdvRoundColor(R,1)

return true;
}
()

true == function ()
{
var max = [ih][0].PriceMax;
var min = [ih][0].PriceMin;

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)
{ if (max < [ih][ipos].PriceMax) max = [ih][ipos].PriceMax; }

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)
{ if (min > [ih][ipos].PriceMin) min = [ih][ipos].PriceMin; }

K = ((((pc)-min) / (max - min)) * 100);

D = (K+((([ih][0].PClosing - min)/(max - min))*100)+((([ih][1].PClosing-min)/(max-min) )*100))/3

(cfield2)= AdvRoundColor(K,1)

return true;
}
()

 

فیلتر خرید همگام با حقوقی

(tno)>400 && (bvol)<=900000 &&[(tvol) >= 5*(bvol)]&&

(ct).Buy_N_Volume>100000 && (pe)<8 && (eps)>0

فیلتر اندیکاتور rsi14

true==function()
{
var CalculateRSI =function(period){
var len=20;
for (var i = 0; i < len ; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday;

if (change> 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}
// Calculate first "average gain" and "average loss"
var gainSum=0;
var lossSum=0;
for (var i = 0; i < period; i++) {

var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
}
var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;
// Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;
rec.averageGain=averageGain;

rec.averageLoss=averageLoss;
}

// Calculate RSI

var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index

for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];

RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss;
RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS);
rec.rsi=RSIndex;
}
};

if(typeof [ih][0].rsi=="undefined")
CalculateRSI(14);
(cfield0)= AdvRoundColor([ih][0].rsi,1);
return true;
}
()

فیلتر اندیکاتور Stoch Astic 14

true == function ()

{

var max = [ih][0].PriceMax;

var min = [ih][0].PriceMin;

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++

{ if (max < [ih][ipos].PriceMax) max = [ih][ipos].PriceMax; }

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)

{ if (min > [ih][ipos].PriceMin) min = [ih][ipos].PriceMin; }

K = ((((pc)-min) / (max - min)) * 100;

D=(K +((([ih][0].PClosing-min)/(max - min))*100)+((([ih][1].PClosing

min)/(max-min))*100/3

(cfield1)= AdvRoundColor(K,1)

(cfield2)= AdvRoundColor(D,2)

return true;} ()

فیلتر اندیکاتور Wiliams R 14

true == function ()
{
var max = [ih][0].PriceMax; var min = [ih][0].PriceMin;

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)
{ if (max < [ih][ipos].PriceMax)
max = [ih][ipos].PriceMax; }

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)
{ if (min > [ih][ipos].PriceMin)
min = [ih][ipos].PriceMin; }

R = (max - (pc)) /(max - min) * -100

(cfield2)= AdvRoundColor(R,1)

return true; }
()

فیلتر نمادهایی که در ابتدای صبح منفی و حال در حاله باز گشت به درصد های مثبت هستند

(pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) && (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1

&& (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)

فیلتر سهم های شارپی

 

سهام هایی که بعد از آغاز یک روند شارپ در روز دوم یا سوم در یک سهم حول وحوش ساعت 10قیمت پایین می آید وبعضی ها خالی میکنند در صورتی که قیمت پایانی بالای 3درصد هست و قیمت لحظه ای حتی منفی باشد موقعیت مناسب برای خرید ایجاد میشود

 

(pc)-(pl)/(pc) > .03 && (pcp)>3 && (tno)>10 && (pl)!=(tmin)

 

فیلتر صف خرید کم حجم

 

 

 

(pd1) == (tmax) && (qd1)>=0.2*(bvol) && (qd1)<=(bvol)

 

فیلتر سهامی که در روز معاملاتی بعد مثبت خواهند شد

(tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)<=7000000&&(plp)>=(pcp)+1.5&&(eps)>0

سهامی که با اختلاف مثبت از قیمت پایانی در حال معامله میباشند

 

 

 

در ساعت پایانی به شناسایی سهامی اقدام میشود که به احتمال زیاد فردا صف خرید خواهند شد  

 

((plp)-(pcp))>2&&(tno)>10&&(tvol)>(bvol)

 

سهم با نوسان زیاد درطول یک روز

 

استراتژی سرمایه گذاری برای افرادی که دنبال نوسانگیری در یک روز معاملاتی میباشند 

 

 

(pmax)-(pmin)/(pmin)>=0.05

 

فیلتر قدرت خریدار به فروشنده

true==function(){

var a = 1

var kf // 

//...........................................................................................

kf =((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)/((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

//..........................................................................................

(cfield0)= ((Math.round(kf*100))/100)

if ((tvol)!=0 && kf > a) return (1)

}()

فیلتر حجم معاملات حقوقی به کل حجم معاملات امروز

 

این فیلتر حجم معاملات حقوقی به کل حجم معاملات امروز رو به درصد نشون میده این درصدها هم در ستون cfield0 نمایش داده میشه 

true==function(){

var h

h = ((ct).Buy_N_Volume/(tvol))

(cfield0)=Math.round(h*100)

if ((tvol)!=0) return(1)

}()

 

فیلتر نسبت خریدار به فروشنده

 

 

 

این فیلترنسبت تعداد فروشنده تقسیم بر تعداد خریدار رو نشون میده. هرچه این عدد از 1 بزرگتر باشه یعنی تعداد فروشنده به همون نسبت بیشتره. مثلاً اگه این عدد 2.5 باشه تعداد فروشنده 2.5 برابر تعداد خریداره یعنی قدرت نسبی خریدار 2.5 برابر فروشنده است.

true==function(){

var kf 

kf = ((ct).Sell_CountI + (ct).Sell_CountN) / ((ct).Buy_CountI + (ct).Buy_CountN)

//..........................................................................................

(cfield0)= ((Math.round(kf*100))/100)

if ((tvol)!=0) return (1)

}()

 

فیلتر نمایش نمادهایی که قیمت فعلی شان ۲درصد به بالا بیشتر از قیمت پایانی شان می باشد

 

فیلتر نمایش نمادهایی که قیمت فعلی شان ۲درصد به بالا بیشتر از قیمت پایانی شان می باشد که می توان نشانه ای برای صعود و افزایش قیمت در فردا نیز باشد همچنین اگر تعداد این نمادها زیاد باشد می تواند نشانه برگشت بازار از منفی به مثبت باشد 

((plp)-(pcp))>2&&(tno)>10&&(tvol)>(bvol)

 

فیلتر نمادهایی که بیش از هفتاد درصد خرید مربوط به خرید حقوقی بوده است

 

 

(ct).Buy_N_Volume > (tvol) * 0.7

 

با تغییر عدد 7 می توانید این نسبت را افزایش یا کاهش دهید.

 

فیلتر نمادهایی که بیش از نصف خرید مربوط به خرید حقوقی بوده است:

(ct).Buy_N_Volume > (tvol) * 0.5

فیلتر نمایش نمادهایی که روزهای پایانی اصلاح را می گذراند و صعودشان نزدیک است

((pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) && (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)) || ((pf)<(py) && (plp)<1 && (tno)>10 && (pl)>(py)) || ((pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)) || ((pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)) || ((pf)<1.01*(pmin) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pl)>1.02*(pmin) )

فیلتر نمادهایی که حجم معاملاتش نسبت به میانگین مثلا ۲۱ روز اخیرش بیشتر شده

 

 دقت شود که خیلی از شاخص های تکنیکال مربوط به حجم بر این اساس نوشته شده اند که بصورت نموداری همان هایی می باشد حجمشان بصورت شیبی ناگهانی افزایش داشته اند که از ان در کنار چند فیلتر دیگر می توان یک استراتژی مهم معاملاتی بدست اورد مثلا اگر این نمادها در کف قیمتی باشند یعنی صعودشان بزودی اغاز می شود و اگر در سقف باشند یعنی افت قیمتشان نزدیک است

var a=0;

var i=0;

true==function()

{

for (i=0;i<=21;i++)

{

a=a+[ih].QTotTran5J;

}

if ((a/21)<(tvol))

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

 

فیلترمیانگین حجم معاملات را از 16 روز قبل و میانگین حجم معاملات 3 روز قبل را محاسبه می کند

true==function(){

    var vol3=0

var avgvol3

var vol16=0

var avgvol16

var ipos

     for(ipos=0;ipos<3;ipos++) {

        vol3 = [ih][ipos].QTotTran5J + vol3

}

for(ipos=0;ipos<16;ipos++) {

        vol16 = [ih][ipos].QTotTran5J + vol16

}

avgvol3 = vol3 / 3

avgvol16 = vol16 / 16

     (cfield0)= vol3 ;

     (cfield1)= vol16 ;return(1)

}()

فیلتر سهم های دارای روند صعودی بازار بهتر است با ترکیب دیگر فیلتر از اینگونه نمادها برای کوتاهمدت خریداری شود

(pc)>(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing+[ih][3].PClosing+[ih][4].PClosing+[ih][5].PClosing+[ih][6].PClosing+[ih][7].PClosing+[ih][8].PClosing+[ih][9].PClosing+[ih][10].PClosing)/11)&&(tno)>50&&(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing+[ih][3].PClosing+[ih][4].PClosing+[ih][5].PClosing+[ih][6].PClosing+[ih][7].PClosing+[ih][8].PClosing+[ih][9].PClosing+[ih][10].PClosing)/11)>([is1]/[is5])

فیلتر نمادهایی که امروز از حالت منفی در حال برگشت به مثبت هستند

(pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) && (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)

فیلتر سهامی که در روند صعودی تثبیت شده اند وصف خرید هم نیستند

(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax) 

نمایش سهم با بیشترین حجم عرضه (صف فروش)در صورتی که قیمت مشاهده شده کمتر از ارزش سهام بود میتوانید بخرید

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)>2*(bvol)

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)>2000000

نمایش سهم با بیشترین حجم تقاضا

 

(صف خرید)در صورتی که سهامی با ویژگی فوق را دارا باشید میتوان آن را فروخت.البته با توجه به انتظارات شخص از سود آوری

 

(pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)>2*(bvol) 

 

(pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)>20000000

 

شناسایی سهم های کوچک

 

سهام شرکت های کوچک تحت شرایطی خاص برای سرمایه گذاری بلند مدت بیش از 3سال مناسب است

 

(bvol)<40000||z<45000000&&(bvol)!=1&&(pe)<0
(bvol)<40000||z<45000000&&(bvol)!=1&&(pe)>10

 

سهامی که با اختلاف مثبت از قیمت پایانی در حال معامله میباشند

 

اختلاف بین درصدتغییر آخرین قیمت ودرصد تغییر قیمت پایانی بیشتر از 2درصد وتعداد معاملات بیش از10وحجم معاملات بیش از حجم مبنا در ساعت پایانی معاملات به شناسایی سهم هایی میپردازد که به احتمال زیاد فردا صف خرید خواهند شد  

 

((plp)-(pcp))>2 &&(tno)>10 &&(tvol)>(bvol)

 

فیلتر سهم با نوسان زیاد در یک روز

 

برای افرادیکه به دنبال نوسانگیر ی در یک روز میباشند 
((pmax)-(pmin))/(pmin)>=0.05 

 

فیلتر طلایی و ناب بورس

این فیلتر بطور متوسط 6 ماه کامل وقت و زمان دو نفر از اساتید را برای تست استراتژی ها بخود اختصاص داد .

در این فیلتر حداقل 12 استراتژی نهفته هست که یعنی اگر سهام ها این 12 استراتژی را داشته باشند در آنصورت ظاهر می شوند به همین دلیل می باشد که شاید در طی ماه چند مرحله ممکن است بیشتر سیگنال نداشته باشد. 

بعنوان نمونه در این ده روز اول دی ماه در روز پنجم دی ماه تک سهم شیران را در محدوده 972 تومان سیگنال داد که بعد از پنج روز یعنی امروز دهم دی ماه 1398 قیمت به 1124 تومان رسیده است که طبق برآورد سیستم تحلیل خودکار به احتمال زیاد تا 1300 تومان افزایش قیمت خواهد داشت.

و امروز دهم دی ماه 1398 هم نماد چدن را در قیمت 1005 تومان سیگنال داد  که طبق برآورد سیستم تحلیل خودکار قیمت بعد از یک اصلاح کوتاه افزایش خواهد یافت.

که شما می توانید بعدها (چند روز تا چند هفته بعد از تاریخ 10 ام دی ماه 1398) قیمت این سهم را ملاحظه نمایید تا مطمین شوید که آیا فیلتر درست عمل کرده است یا خیر؟

چرا باید اندیکاتورها و فیلترها را خریداری کنیم وقتی که مشابه شان را می توانیم در اینترنت رایگان دانلود کنیم؟

متاسفانه خیلی از افزاد سیگنال فروش و صاحبان کانال های تحلیلی که قصدی جز ایجاد تقاضای ضوری برای سهام ضررده شان ندارند این فرضیه را تقویت می کنند و بعد برخی اندیکاتورها و فیلترها را از سایت های فارکسی کپی کرده و بصورت رایگان جهت فریب کاربران  در سایت یا کانال شان قرار می دهند.

در جواب این گونه افراد باید گفت که اولا چرا شما مبادرت به فروش سیگنال می نمایید مگر شما عقلتان یا سوادتان از بقیه بیشتر هست؟جواب دوم را با یک مثال باید بدم در اینترنت هزاران و میلیون ها نسخه برای درمان هر بیماری وجود دارد دایره المعارف دارویی کاربرد هر دارو را بطور کامل نوشته هست آزمایشگاه هم مشکل نوع بیماری شما را دقیق مشخص کرده است حال می توان گفت با وجود این دایره المعارف و نسخه ها نباید به پزشک مراجعه کرد و بی جهت پولتان را هدر نداد؟

اندیکاتورها یک امکانی هستند که متاتریدر برای هرکسی فراهم کرده است که هر کسی استراتژی مختص خودش را برنامه نویسی کند  اندیکاتورهای رایگان که شما از سایت های خارجی کپی می کنید فقط برای فارکس نوشته شده اند نه بورس ایران . و مهمتر اینکه شخص و اشخاصی با مدرک دکتری اقتصاد بهتر از هر کسی با علم اقتصاد سنجی آشنایند تا با استفاده از تحقیق و آمار سنجی بهترین استراتژی های مختص بورس ایران را مشخص سازند و آنها را در اندیکاتورها پیاده سازند حال استراتژی های که از هر لحاظ مورد آزمون قرار گرفته اند و بازهم کامپیوتر این استراتژی ها را برای هر نماد می سنجد قدرت تحلیلی بیشتری دارند یا شما که با رسم دو اندیکاتور میانگین و 4 خط پیش داوری های ذهنی خود را بعنوان سیگنال به مردم می فروشید؟

این مورد دقیقا برای فیلترنویسی هم صدق می کند یعنی برای اندیکاتور یا فیلتر برنامه نویسی اگرچه لازم هست اما این استراتژی می باشد که ضرورت دارد.

و در پایان اینکه هرگز به پیشنهادات دیگران جهت خرید یا فروش سیگنال اعتنا ننمایید.

فیلتر طلایی و ناب بورس را از اینجا تهیه نمایید.

نظرات (17)

 1. سیدابراهیم
  فروردین 14, 1399

  سلام .بسیار عالی.
  فقط در بعضی فیلتر ها موقعی که اعتبار سنجی را وارد میکنیم با خطای مواجه میشیم.
  در فیلتر سه گانه خطای نمی تواند عدد ۱۵ رو بخواند رو میزند.
  مشکل کجاست ?ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  ارسال پاسخ
  • dr hoseinibor
   فروردین 22, 1399

   سلام
   خطا مربو به فیلتر نیست بلکه مربوط به عدم دسترسی بعضی داده ها در سرور بورس هست که در روز بعد در ساعت معاملات امتحان کنید احتمال دسترسی بیشتر هست.با این حال از آنجا که هزینه دریافتی بابت یک فیلتر می باشد جهت عمل به تعهداتمان در کنار آن یک فیلتر چند فیلتر با استراتژی مشابه و دقیق ارایه شده است تا در صورت عدم دسترسی به داده های سرور کاربر از فیلترهای دیگر استفاده نماید.

   ارسال پاسخ
 2. معین
  فروردین 28, 1399

  با سلام و تشکر از اشتراک گذاری معلومات خودتون با دیگران که کار پسندیده ای است من سوالی داشتم و اینکه یک قالب شخصی درست کردم و در cifield ها کد نویسی نمودم که در مورد حجم و سرانه خریداران است زمانی که اجرا میکنم دیده بان خطایی نمی گیرد ولی در ستون های قالب من خطای NAN ظاهر می شود این کار را هم در ساعات معاملاتی انجام دادم و هم در غیر ساعت معاملاتی به نظر شما مشکل از کجاست.اگر بتونید کمکم کنید ممنون میشم.

  تشکر این خطا یک خطای ساختاری هست یا سیفیلدها داخل پرانتز نگذاشتین یا توابع در هم نوشتین یا شرظ غیرمعمول گذاشتین علت های مختلفی می تونه داشته باشد
  بازنویسی اش کنین و سعی کنین از قالب خود دیده بان استفاده کنید
  تک به تک و جز به جز که منظقی باشند سیستم هر چیز غیر منظقی خطا میده
  تشکر

  ارسال پاسخ
  • dr hoseinibor
   اردیبهشت 1, 1399

   سلام ظاهرا پاسخ چند روز قبل ثبت نشده است
   این یک خطای ساختاری هست ممکنه سیفیلدها را در پرانتز نگذاشتین یا دو تا تابع درهم نوشتین و یا ساختار بندیتان مشکل داره مثل عدد مبهم تقسیم بر عدد مشخص و یا برعکس و….
   در کل سعی کنید در ساختار خود دیده بان بازنویسیش کنین قدم به قدم

   ارسال پاسخ
 3. حمید
  اردیبهشت 24, 1399

  با سلام و تشکر.
  در فیلتر طلایی که معرفی کردید در این صفحه، به عنوان شاهد از چدن نام بردید که بعد از ده 98 اصلاح میخوره و بعد صعودی.با مراجعه به سابقه سهم چنین چیزی مشاهده نمیشه. یعنی تا یک ماه سهم در جا میزنه و بعدش به مرور افزایش پیدا میکنه.
  البته این در جا زدن احتمالا به خاطر ترور سردار سلیمانی بوده. ای کاش مثالی در ی تاریخ دیگه میزدید.

  ارسال پاسخ
 4. پدرام ودادپور
  بهمن 4, 1399

  چرا فیلتراتون باز نمیشن؟؟؟؟؟؟مشکلی پیش اومده هرچی کلیک میکنم یاز نمیشه

  ارسال پاسخ
 5. MYS
  بهمن 18, 1399

  ضمن تشکر از زحمات اساتید گرانقدر
  .
  فیلتر آخر با نام فیلتر طلایی و ناب بورس در لینک پایینش باز نمیشه ویعنی موجود نیست.
  .
  ممنون میشم بررسی کنین.

  ارسال پاسخ
 6. هادی
  بهمن 18, 1399

  سلام فیلترها باز نمیشن چرا؟

  ارسال پاسخ
 7. سبحان
  بهمن 23, 1399

  سلام برای چی روی هر اسم فیلتر میزنیم فیلتر رو نمیاره

  ارسال پاسخ
 8. مهر 28, 1400

  سلام وقت بخیر
  چرا فیلتر ها باز نمی شن ؟

  ممنون میشم این مشکل سایت رو برطرف کنید

  ارسال پاسخ
 9. hassan
  بهمن 16, 1400

  هیچکدام از فیلترها باز نمیشوند.امیدوارم که رفع مشکل کنید

  ارسال پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.